GSM Grudziądz logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie

Zarząd spółdzielni

Zarząd został powołany przez Radę Nadzorczą . Kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
Obecny zarząd od dnia 1.05.2013

  • Kamila Mulczyńska – Prezes Zarządu
  • Janina Węglarz – Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy od 26.08.2013

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie

ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno

tel. +48 65 526-77-23